Dokumentem, który określa zakres, zasady i formy wykonywania prac w ramach dozoru technicznego oraz wskazuje właściwe do tego jednostki, jest ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321). W niej znaleźć można wszystkie przepisy, według których przeprowadzane są przeglądy UDT, wykaz urządzeń, które są podległe UDT, a także określa dokładne dane dotyczące Urzędu Dozoru Technicznego.

Czym jest dozór techniczny?

Dozorem technicznym w myśl ustawy określa się działania, których celem jest bezpieczne działanie urządzeń technicznych. Urządzeniami technicznymi określa się te, które mogą powodować zagrożeń ludzkiego życia lub zdrowia, uszkodzenia mienia lub środowiska naturalnego.

Za dozór techniczny odpowiedzialne są organy państwowe, w tym terenowe jednostki Urzędu Dozoru Technicznego, a także jednostki specjalistyczne takie jak Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny.

Przepisy dozoru technicznego dokładnie określają wymagania dotyczące urządzeń, w tym między innymi ich konstrukcji, materiałów, elementów, oznaczeń, wykonania, obliczeń wytrzymałościowych, także włączają dane dotyczące badań okresowych, technicznych urządzeń i elementów, napraw.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Dokładne dane dotyczące urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu, wskazuje nowsze rozporządzenie przygotowane przez Radę Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1468), które zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Zgodnie z przepisami to:

  • zbiorniki bezciśnieniowe, niskociśnieniowe, które przeznaczone są do magazynowania substancji żrących, trujących
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe, które przeznaczone są do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
  • urządzenia ciśnieniowe
  • urządzenia transportu bliskiego
  • dźwigniki
  • przenośniki krzesełkowe i kabinowe

Tekst ustawy można znaleźć pod następującym adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001221321